Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] dostępny pod adresem dognatural.pl prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

 2. Właścicielem Sklepu jest firma:
  DOG NATURAL Robert Alka
  ul. Długa 45
  63-100 Śrem
  NIP 5241110342
  REGON 143180876

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy oraz zasady korzystania ze sklepu

 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem i dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia klienta z przestrzegania jego zapisów.

 7. Złożenie zamówienia w sklepie Dog Natural oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 8. Ceny produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 9. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Klientom zapoznanie się z główną charakterystyką Towarów przez złożeniem Zamówienia.

 11. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Towarów.

 12. Dane kontaktowe Sklepu Dog Natural:
  Adres Sprzedawcy: ul. Długa 45, 63-100 Śrem
  Adres e-mail Sprzedawcy: dognatural@dognatural.pl
  Numer telefonu Sprzedawcy: +48 518 909 384
  Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 56 1020 4160 0000 2102 0213 6471
  Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 13. Definicje:
  a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  c. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Dog natural
  d. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-dognatural.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  e. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  f. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego dognatural.pl

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:
  – urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Klient ma możliwość Rejestracji w sklepie, rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.

 4. Po rejestracji w Sklepie internetowym Dognatural, Klientowi nie wolno przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep internetowy Dog Natural nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Sklepie.

 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia, czyli zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, można składać w poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu

 2. Klient może dokonać zamówienia po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu do Sklepu danymi podanymi w procesie rejestracji

 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem

 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędny adres poczty elektronicznej lub nieodebranie przesłanej e-mailem informacji o potwierdzeniu lub wysłaniu Zamówienia. W każdym przypadku złożenia Zamówienia przez Kupującego sprzedaż będzie uznana za definitywną.

 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym po wcześniejszym zarejestrowaniu i zalogowaniu się do sklepu i zaakceptowaniu Regulaminu.

§4 Płatności

 1. Przyjmujemy szybkie płatności przy pomocy bramek płatniczych, w tym płatności blikiem i kartami.

 2. Przyjmujemy też płatności tradycyjnym przelewem bankowym lub za pośrednictwem poczty polskiej na rachunek bankowy Sprzedawcy:

  Dog Natural
  ul. Długa 45
  63-100 Śrem

  56 1020 4160 0000 2102 0213 6471

 3. Termin płatności:
  Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§5 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar, wysyłany jest  za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy na terenie Polski to 14 zł. Wysyłki zagraniczne na terenie UE realizujemy po wcześniejszym ustaleniu kosztów dostawy.

 3. Koszty przesyłki towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający nabywa usługi w imieniu kupującego, a kosztami przesyłki obciąża nabywcę. Kwota wysyłki jest wyszczególniona, jako osobna pozycja na fakturze. Podstawa prawna art. 95 par 1 i par 2 kodeksu cywilnego. Kupujący automatycznie udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 do 3 dni roboczych; Sklep nie ponosi odpowiedzialności za paczki dostarczone po terminie z winy przewoźnika.

 5. Wysyłka następuje po wcześniejszej zapłacie za Zamówienie złożone w sklepie; termin gotowości zamówienia do wysyłki to od 2 do 4 dni roboczych.

 6. W przypadku braku produktu lub jednego z zamówionych produktów. czas oczekiwania na realizację zamówienia może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym kontakcie Sklepu z Klientem.

 7. W przypadku wysyłki przedpłaconej, gdy wysłany towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Klienta (błędne dane, nieodebranie przesyłki od kuriera), ponosi on koszty ponownej wysyłki produktu oraz koszów manipulacyjnych poniesionych przy pierwszej wysyłce, która nie została odebrana.

 8. W przypadku gdy wysłany towar nie zostanie dostarczony do Klienta z winy Sklepu, Klient nie ponosi kosztów ponownej wysyłki zamówionych produktów.

§6 Reklamacje

 1. Klient który zauważy wadę fizyczną produktu powinien zgłosić ten fakt sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu produktu.

 2. Sprzedawca może poprosić o przesłanie zdjęć uszkodzonego produktu.

 3. Sprzedawca po wstępnym rozeznaniu może poprosić o odesłanie wadliwego produktu pod wskazany adres

 4. Proces reklamacyjny, który ma na celu ustalenie przyczyny uszkodzenia może trwać do 14 dni roboczych, po czym Sprzedawca po uzgodnieniu z Kupującym może zwrócić pieniądze na wskazany przez kupującego numer bankowy lub wysłać inny produkt, o tej samej wartości.

 5. W celu złozenia reklamacji klient powinien niezwłocznie po otrzymaniu towaru skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod nr telefonu 518 909 384 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem dognatural@dognatural.pl

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest zwrot zakupionego produktu oryginalnie zamkniętego, nienaruszonego i nieotwieranego z dołączonym rachunkiem potwierdzającym zakup oraz odesłanie go na koszt klienta pod adres wskazany przez sprzedawcę.

§8 Ochrona prywatności

 1. Wszelkie informacje dotyczące ochrony i polityki prywatności Klientów znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 2. Sklep nie ma obowiązku informować Klienta o zmianach w niniejszym Regulaminie.

 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.